Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hereon


/'hiərə'pɔn/ (hereon)

/hiər'ɔn/

phó từ

ngay sau đây, đến đấy

nhân thể, do đó


Related search result for "hereon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.