Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whereon
whereon
[weər'ɔn]
phó từ
trên cái đó, về cái đó
the rock whereon the house is built
tảng đá trên đó căn nhà được xây lên


/we r' n/

phó từ
trên cái gì, về cái gì
whereon did you pin your hope? anh đặt hy vọng trên cái gì?
trên cái đó, về cái đó
the rock whereon the house is built tng đá trên đó căn nhà được xây lên

Related search result for "whereon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.