Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hernia
hernia
['hə:njə]
danh từ
(y học) chứng sa ruột, chứng thoát vị


/'hə:njə/

danh từ
(y học) thoát vị

Related search result for "hernia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.