Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hereon
hereon
[hiər'ɔn]
Cách viết khác:
hereupon
[,hiərə'pɔn]
như hereupon


/'hiərə'pɔn/ (hereon) /hiər'ɔn/

phó từ
ngay sau đây, đến đấy
nhân thể, do đó

Related search result for "hereon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.