Recent Searchs...
fighting seat aerophyte patter chair untrustworthy decompression silk-reel brainstorming sunshine mortal request unchecked chest padre chimney-piece 置信 upheaval info insalivate lat freehand cùng trời cuối đất paediatrist huếch obviously leguminous mitigatory ashamed saccharin saliva whooping-cough leader withstool spent beg 不可 smash-up shammer ogam agreeable smokelessness halves optional bu earnestly stereotyping habitant self-forgetfulness expostulation gái điếm
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.