Recent Searchs...
grasp unveiling minuet spangle springboard minuscule tuberculous decidual icebreaker attitude depress inauguration prognosticative haptor panorama teenaged epitomize vista lu haustorium galactophore scummy tubercular pyrexia telegraph psychiatric achlamydeous opacity 차기 勤勞 flogging forebode acroscopic fraternal winebag explore inappellable apogamic soothsaying outplay parthenocarpy thinking outsmart araceous augury sabbatical pentamerous prodigious newfangled arthrosporic result
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.