Recent Searchs...
burgess dosage humbug degree presidency agree merchant-venturer sclerotomy unbound rhapsodise athapaskan adjuvant epicanthus nobiliary chirpiness hydralazine adam achieve disfiguration solitary operator gridder atlas mountains steal scatter-brained sitar linseed-cake asteridae parasiticidal summer squash angiospermae deride uncompassionate cattish intervisit katsuwonus pygopus down syndrome epigastrium coconut-palm unchangeableness agent teeny-weeny virologist nghè loath-to-depart lustreless bùn lầy steerer đụp castle
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.