Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hormone

hormone
['hɔ:moun]
danh từ
(sinh vật học) hoóc môn; kích thích tố


/'hɔ:moun/

danh từ
(sinh vật học) Hoocmon

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hormone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.