Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thereon
thereon
[ðeər'ɔn]
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) trên đó, trên ấy
the table and all that is thereon
chiếc bàn và tất cả những gì trên đó
ngay sau đó, tiếp theo đó; do đó


/ðeər'ɔn/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) trên đó, trên ấy
the table and all that is thereon chiếc bàn và tát cả những gì trên đó
ngay sau đó, tiếp theo đó; do đó

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thereon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.