Recent Searchs...
tenniel modest per totalisator ngọ prouesse chaotic augmentative protuteur yard delphic drawing-knife speculation tenormin pontonnier exploit foldout tenrecidae philip druthers peach empoté chắc như đinh đóng cột flat tenthredinidae bản lai rifle strike outpatient tephrosia throw together rare vun trồng baroque era defrayment tephrosia virginiana tăng dần appraiser dark-colored radio terebella sa đà đơ question tereshkova historiographer apple-polish ut pose 暧昧 genus salicornia
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.