Recent Searchs...
veniality crumple carnivorous bat microbat truquage trémie word for word puppy love fretwork trông lumberjack implode tông ute irresponsive obiit bacilliform bọn totality atropa dưa viatical bridger no. peritoneum unpedigreed wait porphyrogénète sixty-one chuyển hướng bù lại scowl blind phong cảnh falchion kiếp trước flat eumeces đúc kết genus eumeces đặc sản sybaritic genus pothos step out of line đột phá trivialise forage raw terricole abbot
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.