Recent Searchs...
distress-gun chật bluegrass stater exchangeable characterize fish eagle trại killer whale asian horseshoe crab calm down flat kukenaam falls hạn hán glass western islands aleksandr aleksandrovich blok alexander alexandrovich blok harold hart crane glasses calendar john millington synge driveway temporizer perpetual geographical quantify geography bailing lên lớp andrew william mellon entry unusual lấy cắp lẩy ba lẩy bẩy gió bụi tín dụng họ luân periodic máy khâu mây ti follow variety deal growth hormone gens juvenile delinquency council-hall daisy-cutter brother irresolution mai mái
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.