Recent Searchs...
bulky avicenna mafia mercerise macaroni notice veterinary animalize obstruction fibber homoiotherm intragroup homeless initiatory oyster stock chinchillidae pet pleurodont umbilical icy chordate thick cyclonal slang midriff nates rumen dioon marks trochanter villus beginning binge game cultivated vaticination nitrous circumvolve vegetational apparition withered quái ác la bill translate spinous bit snow dag annuities gila ousting portland stop unstuff prospicient
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.