Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bone

bone
[boun]
danh từ
xương
frozen to the bone
rét thấu xương
to be nothing but skin and bone
gầy giơ xương
chất xương; chất ngà; chất ngà răng; chất sừng cá voi
đồ bằng xương; (số nhiều) con súc sắc, quân cờ...
(số nhiều) hài cốt
(số nhiều) bộ xương; thân thể
my old bones
cái tấm thân già này
cái gây tranh chấp, cái gây bất hoà
bone of contention
nguyên nhân tranh chấp, nguyên nhân bất hoà
to have a bone to pick with somebody
có vấn đề tranh chấp với ai; có vấn đề thanh toán với ai
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô-la
the bare bones
cốt lõi của vấn đề
to chill sb to the bone
làm cho rét thấu xương
close to the bone
thiếu tế nhị, cợt nhã
a bag of bones
to be nothing but skin and bone
tiều tụy thảm thương, chỉ còn là da bọc xương
to work one's fingers to the bone
làm việc rất hăng hái
to be on one's bones
túng quẫn, đi đến chỗ túng quẫn
to be bred in the bones
ăn vào tận xương tuỷ, không tẩy trừ được
what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh
(tục ngữ) quen nết đánh chết không chừa
to cast in a bone between...
gây mối bất hoà giữa...
to cut price to the bone
giảm giá hàng tới mức tối thiểu
to feel in one's bones
cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn
to have a bone in one's arm (leg)
(đùa cợt) mệt nhừ người không muốn nhấc tay (không buồn cất bướcnữa)
to have a bone in one's throat
(đùa cợt) mệt không muốn nói nữa; không muốn mở miệng nữa
to keep the bone green
giữ sức khoẻ tốt; giữ được trẻ lâu
to make no bones about (of)
không do dự, không ngập ngừng; không nghi ngại gì; không giấu giếm
to make old bones
sống dai, sống lâu
ngoại động từ
gỡ xương (ở cá, ở thịt)
(từ lóng) ăn cắp, xoáy
to bone up
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học gạo (ôn đi, ôn lại)


/boun/

danh từ
xương
frozen to the bone rét thấu xương
to be nothing but skin and bone gầy giơ xương
chất xương; chất ngà; chất ngà răng; chất sừng cá voi
đồ bằng xương; (số nhiều) con súc sắc, quân cờ...
số nhiều hài cốt
(số nhiều) bộ xương; thân thể
my old bones cái tấm thân già này
cái gây tranh chấp, cái gây bất hoà
bone of contention nguyên nhân tranh chấp, nguyên nhân bất hoà
to have a bone to oick with somebody có vấn đề tranh chấp với ai; có vấn đề thanh toán với ai
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô-la !to be on one's bones
túng quẫn, đi đến chỗ túng quẫn !to bred in the bones
ăn vào tận xương tuỷ, không tẩy trừ được !what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh
(tục ngữ) quen nết đánh chết không chừa !to cast [in] a bone between...
gây mối bất hoà giữa... !to cut price to the bone
giảm giá hàng tới mức tối thiểu !to feel in one's bones
cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn !to have a bone in one's arm (leg)
(đùa cợt) mệt nhừ người không muốn nhấc tay (không buồn cất bước) nữa !to have a bone in one's throat
(đùa cợt) mệt không muốn nói nữa; không muốn mở miệng nữa !to keep the bone green
giữ sức khoẻ tốt; giữ được trẻ lâu !to make no bones about (of)
không do dự, không ngập ngừng; không nghi ngại gì; không giấu giếm !to make old bones
sống dai, sống lâu

ngoại động từ
gỡ xương (ở cá, ở thịt)
(từ lóng) ăn cắp, xoáy !to bone up
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học gạo (ôn đi, ôn lại)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.