Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
học gạo


[học gạo]
to bone up; to mug; to swot; to cram for an examination(khẩu ngữ) Mug up; bone up on


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.