Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bone-lazy
bone-lazy
['boun'leizi]
Cách viết khác:
bone-idle
['boun'aidl]
như bone-idle


/'boun'aidl/ (bone-lazy) /'boun'leizi/
lazy) /'boun'leizi/

tính từ
lười chảy thây ra

Related search result for "bone-lazy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.