Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bone-dry




bone-dry
['boundrai]
tính từ
khô xác ra


/'boundrai/

tính từ
khô xác ra
cấm rượu kiêng rượu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bone-dry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.