Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paean
paean
['pi:ən]
Cách viết khác:
pean
[pi:n]
danh từ
bài tán ca (tán tụng thần A-pô-lô và Ac-tê-mít)
bài hát ca tụng; bài ca mừng chiến thắng


/'pi:ən/

danh từ
bài tán ca (tán tụng thần A-pô-lô và Ac-tê-mít)
bài hát ca tụng; bài ca chiến thắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "paean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.