Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paeony
paeony
['pi:əni]
Cách viết khác:
peony
['pi:əni]
như peony


/'piəni/ (paeony) /'piəni/

danh từ
(thực vật học) cây mẫu đơn
hoa mẫu đơn

Related search result for "paeony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.