Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outdo


/aut'du:/

ngoại động từ outdid, outdone

vượt, hơn hẳn

làm giỏi hơn

    to outdo oneself vượt hơn hẳn mình trước đây; hết sức, cố gắng, nổ lực


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "outdo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.