Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
otto
otto
['ɔtou]
Cách viết khác:
attar
[ætə]
như attar


/'ætə/ (otto) /'ɔtou/

danh từ
tinh dầu hoa hồng

Related search result for "otto"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.