Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outdoorsy
outdoorsy
[aut'dɔ:zi]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngoài trời
outdoorsy life
cuộc sống ngoài trời
thích sống ngoài trời (người)


/aut'dɔ:zi/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngoài trời
outdoorsy life cuộc sống ngoài trời
thích sống ngoài trời (người)

Related search result for "outdoorsy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.