Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ode
ode
[əʊd]
danh từ
thơ ca ngợi, tụng ca
Nguyen Trai's ode to Autumn
Bài thơ ca ngợi mùa thu của Nguyễn Trãi


/oud/

danh từ
thơ ca ngợi

Related search result for "ode"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.