Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
od
od
[ɔd]
danh từ
lực kỳ lạ, từ lực động vật


/ɔd/

danh từ
lực kỳ lạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "od"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.