Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morgue
morgue
[mɔ:g]
danh từ
nhà xác
phòng tư liệu (của một toà báo...); tư liệu


/mɔ:g/

danh từ
nhà xác
phòng tư liệu (của một toà báo...); tư liệu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "morgue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.