Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
union

union
['ju:niən]
danh từ
(union of A with B, union between A and B) sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên minh, liên hiệp
the union of three towns into one
sự hợp nhất ba thành phố làm một
a union by treaty
sự liên kết bằng hiệp ước
sự nhất trí, sự cộng đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp
union is strength
đoàn kết là sức mạnh
the union of the nation
sự đoàn kết của dân tộc
to live together in perfect union
sống với nhau hoàn toàn hoà thuận
hiệp hội, liên hiệp, hội; liên bang, liên minh
members of the Students' Union
thành viên của Hội liên hiệp sinh viên
The National Union of Working Men's Clubs
Hiệp hội toàn quốc các câu lạc bộ công nhân
The Soviet Union; The Union of Soviet Socialist Republics
Liên bang Xô-viết
như trade-union
sự kết hôn, hôn nhân
a happy union
một cuộc hôn nhân hạnh phúc
(the Union) câu lạc bộ và hội tranh luận (ở một vài trường đại học); trụ sở của hội tranh luận
thùng (để) lắng bia
(kỹ thuật) Răcco (chỗ nối ở cần câu hoặc tẩu thuốc)hợp
u. of sets hợp nhất của các tập hợp
u. of spheres (tô pô) bó hình cầu
direct u. (đại số) hợp trực tiếp

/'ju:njən/

danh từ
sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên minh, liên hiệp
the union of several co-operatives sự hợp nhất của nhiều hợp tác xã
a union by treaty sự liên kết bằng hiệp ước
sự nhất trí, sự cộng đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp
union is strength đoàn kết là sức mạnh
the union of the nation sự đoàn kết của dân tộc
hiệp hội, liên hiệp; đồng minh; liên bang
the Soviet Union Liên bang Xô-viết
the Union nước Mỹ
sự kết hôn, hôn nhân
a happy union một cuộc hôn nhân hạnh phúc
nhà tế bần
to go into the union (Union-house) ra ở nhà tế bần
(the Union) câu lạc bộ và hội tranh luận (ở một vài trường đại học); trụ sở của hội tranh luận
thùng (để) lắng bia
vải sợi pha lanh; vải sợi pha tơ
(kỹ thuật) Răcco, ống nối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "union"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.