Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stress

stress
[stres]
danh từ
sự căng thẳng; tâm trạng căng thẳng
the stresses and strains of morden life
những sự căng thẳng và khẩn trương của cuộc sống hiện đại
(+ on) sự nhấn mạnh; ý nghĩa đặc biệt
to lay stress on something
nhấn mạnh một điều gì
(ngôn ngữ học) trọng âm; âm nhấn
you must learn where to place the stresses
anh phải học cách đặt trọng âm vào đâu
sự nhấn
put a stress on the first note in each bar
hãy nhấn thêm vào nốt đầu của mỗi nhịp
sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức lực
subjected to great stress
phải cố gắng nhiều
sự bắt buộc
under stress of weather
vì thời tiết bắt buộc
(kỹ thuật) ứng suất (nhất là trong cơ học)
times of slackness and times of stress
những lúc dềnh dang và những lúc khẩn trương
ngoại động từ
ép, làm căng thẳng
nhấn mạnh (một âm, một điểm...)
(kỹ thuật) cho tác dụng ứng suất(cơ học) ứng suất, ứng lực
basic s. ứng suất cơ sở
critical s. ứng suất tới hạn
generalized plane s. ứng suất phẳng suy rộng
internal s. ứng suất nội tại
normal s. ứng suất chuẩn
plane s. ứng suất phẳng
primary s. ứng suất ban đầu
pricipal s. ứng suất chính
radical s. ứng suất theo tia
residue s. ứng suất còn dư
secondary s. ứng suất thứ cấp
shearing s. ứng suất trượt (cắt)
thermal s. ứng suất nhiệt
ultimate s. ứng suất tới hạn

/stres/

danh từ
sự nhấn mạnh
to lay stress on something nhấn mạnh một điều gì
(ngôn ngữ học) trọng âm; âm nhấn
sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức lự
subjected to great stress phải cố gắng nhiều
sự bắt buộc
under stress of weather vì thời tiết bắt buộc
(kỹ thuật) ứng suất !times of slackness and times of stress
những lúc dềnh dang và những lúc khẩn trương

ngoại động từ
nhấn mạnh (một âm, một điểm...)
(kỹ thuật) cho tác dụng ứng suất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.