Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distress-gun
distress-gun
[dis'tresgʌn]
danh từ
(hàng hải) súng báo hiệu lâm nguy


/dis'tresgʌn/

danh từ
(hàng hải) súng báo hiệu lâm nguy

Related search result for "distress-gun"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.