Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distress-warrant
distress-warrant
[dis'tres,wɔrənt]
danh từ
(pháp lý) giấy tịch biên


/dis'tre,wɔrənt/

danh từ
(pháp lý) lệnh tịch biên

Related search result for "distress-warrant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.