Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seceder
seceder
[si'si:də]
danh từ
người rút ra khỏi (tổ chức...), người xin ly khai


/si'si:də/

danh từ
người rút ra khỏi (tổ chức...), người xin ly khai

Related search result for "seceder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.