Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secateur


/'sekətə:/ (secateurs) /'sekətə:z/

danh từ
kéo cắt cây

Related search result for "secateur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.