Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moron
moron
['mɔ:rɔn]
danh từ
người trẻ nít (lớn mà trí não chẳng bằng trẻ con lên 9 lên 10)
người khờ dại; người thoái hoá


/'mɔ:rɔn/

danh từ
người trẻ nít (lớn mà trí nâo chẳng bằng trẻ con lên 9 lên 10)
người khờ dại; người thoái hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moron"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.