Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fellow-my-leader
fellow-my-leader
['feloumai,li:də]
tính từ
(thông tục) theo sau, "bám đít"


/'feloumai,li:də/

tính từ
(thông tục) theo sau, "bám đít"

Related search result for "fellow-my-leader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.