Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
angle

angle
angle

angle

An angle is the amount of rotation it would take to put one intersecting line on top of another.

['æηgl]
danh từ
góc
acute angle
góc nhọn
obtuse angle
góc tù
right angle
góc vuông
angle of rotation
góc quay
angle of repose
góc nghỉ
angle of view
góc nhìn, góc ngắm
angle of deflection
góc lệch
angle of reflection
góc phản xạ
angle of cut-off
góc cắt
góc (của một toà nhà hoặc một đồ vật)
she hit her knee against the angle of the bed
cô ta va đầu gối vào góc giừơng
(nghĩa bóng) quan điểm, góc độ
try looking at the question from a different angle
hãy thử nhìn vấn đề từ một quan điểm khác (dưới một góc độ khác)
seen from this angle, the woman in the picture is smiling
nhìn từ góc độ này, người đàn bà trong tranh lại đang mỉm cười
at an angle
không thẳng đứng; nghiêng
the famous tower of Pisa leans at an angle
tháp Pisa nổi tiếng hơi nghiêng sang một bên
ngoại động từ
di chuyển hoặc đặt cái gì theo một tư thế nghiêng
try angling the camera for a more interesting picture
hãy thử đặt nghiêng máy ảnh để có một bức ảnh thú vị hơn
(to angle something at / to / towards somebody) trình bày (thông tin....) từ một quan điểm riêng biệt; nhằm vào
this programme is angled at young viewers
chương trình này nhằm vào các khán giả trẻ
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) lưỡi câu
brother of the angle
người câu cá
nội động từ
câu cá
to go angling
đi câu (cá)
angling for trout
câu cá hồi
(to angle for something) cố giành được cái gì bằng cách nói bóng gió
to angle for compliments, an invitation, a free ticket
cố moi cho được những lời khen, một giấy mời, một chiếc vé không mất tiền
to angle for somebody's heart
cố tranh thủ tình cảm của ai, cố lấy lòng ai(Tech) góc


góc
a. of attack góc đụng
a. of contingence góc tiếp liên
a. of friction góc mà sat, góc cọ sát
a. of incidence góc tới
a. of inclination góc nghiêng, góc lệch
a. of intersection góc tương giao
a. of osculation góc mật tiếp
a. of reflection góc phản xạ
a. of rotation góc quay
a. of twist góc xoắn
acute a. góc nhọn
adjacent a. góc kề
alternate a. góc so le
alternate exterior a.s các góc so le ngoài
apex a., apical a. góc ở đỉnh
base a. góc đáy
central a. góc ở tâm
complementary a. góc phụ (cho bằng 90 )
concave a. góc lõm
cọnugate a.s các góc bổ sung (cho bằng 360 )
convex a. góc lồi
coordinnate a. góc toạ độ
corresponding a. góc đồng vị
conterminal a.s các góc khác nhau 360
dihedral a. góc nhị diện
direction a. góc định hướng, góc chỉ phương
excentric a. of an ellipse góc tâm sai của elip
explementary a.s các góc bổ sung (cho bằng 360 )
exterior-interior a.góc đồng vị
Eulerian a. góc Ơle
flat a. góc bẹt (180 )
hour a. góc giờ
obtuse a. góc tù
opposite a. góc đổi đỉnh
phase a. góc pha
polar a. góc cực
polarizing a. góc phân cực
polyhedrala a. góc đa diện
precession a. góc tuế sai
quadrantal a. góc bội của 90 0
rectilinear a. góc phẳng
re-entrant a. góc vào
reflex a. góc lớn hơn 180 0 và nhỏ hơn 360 0
right a. góc vuông (90 0 )
round a. góc đầy (360 0 )
salient a. góc lồi
scattering a. góc phản xạ
sight a. góc nhìn
solid a. góc khối
spherical a. góc cầu
supplemental a.s các góc bù nhau (cho bằng 180 0 )
straight a. (hình học) góc giữa tiếp tuyến và dây cung tại tiếp điểm
tetrahedral a. góc tứ diện
trihedral a. góc tam diện
vectorial a. góc cực ( trong hệ toạ độ cực)
vertex a. góc ở đỉnh
vertical a.s các góc đối đỉnh

/'æɳgl/

danh từ
góc
acute angle góc nhọn
obtuse angle góc tù
right angle góc vuông
angle of rotation góc quay
angle of repose góc nghỉ
angle of view góc nhìn, góc ngắm
angle of deflection góc lệch
angle of reflection góc phản xạ
angle of cut-off góc cắt
góc xó
(nghĩa bóng) quan điểm, khía cạnh
to look at the question from all angles nhìn vấn đề trên mọi khía cạnh
to get a new angle on something (thông tục) có một quan niệm mới về cái gì

động từ
đi xiên góc, rẽ về
làm sai lệch, xuyên tạc (sự việc, câu chuyện)

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) lưỡi câu !brother of the angle
người câu cá

nội động từ
câu cá
(nghĩa bóng) câu, kiếm chác, tranh thủ
to angle for somebody's heart cố tranh thủ tình cảm của ai, cố lấy lòng ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "angle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.