Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slow

slow


slow

When something is slow it does not move quickly.

[slou]
tính từ
chậm, chậm chạp
slow and sure
chậm mà chắc
the clock is five minutes slow
đồng hồ chậm năm phút
to be not slow to defend oneself
không ngần ngại đứng ra tự bảo vệ
to be slow to anger
khó trêu tức (người)
trì độn, không nhanh trí
to be slow of wit
kém thông minh
buồn tẻ, kém vui
the entertainment was voted slow
ai cũng cho buổi biểu diễn đó là tẻ
a slow afternoon
một buổi chiều buồn tẻ
mở nhỏ (ống kính máy ảnh)
cháy lom rom
a slow fire
ngọn lửa cháy lom khom
không nảy
a slow tenniscourt
sân quần vượt không nảy
phó từ
chậm, chầm chậm
how slow he climbs!
sao hắn trèo chậm thế!
go slow
lãn công, làm việc chậm (nhất là khi công nhân phản đối hoặc buộc chủ đáp ứng các yêu sách của họ)
không tích cực như thường lệ
ngoại động từ
làm chậm lại, làm trì hoãn
to slow down a process
làm chậm lại một quá trình
nội động từ
đi chậm lại, chạy chậm lại
to slow up to a stop
chạy chậm lại rồi đỗ hẳn


/slou/

tính từ
chậm, chậm chạp
slow and sure chậm mà chắc
the clock is five minutes slow đồng hồ chậm năm phút
to be not slow to defend oneself không ngần ngại đứng ra tự bảo vệ
to be slow to anger khó trêu tức (người)
trì độn, không nhanh trí
to be slow of wit kém thông minh
buồn tẻ, kém vui
the entertainment was voted slow ai cũng cho buổi biểu diễn đó là tẻ
a slow afternoon một buổi chiều buồn tẻ
mở nhỏ (ống kính máy ảnh)
cháy lom rom
a slow fire ngọn lửa cháy lom khom
không nảy
a slow tenniscourt sân quần vượt không nảy

phó từ
chậm, chầm chậm
how slow he climbs! sao hắn trèo chậm thế!

ngoại động từ
làm chậm lại, làm trì hoãn
to slow down a process làm chậm lại một quá trình

nội động từ
đi chậm lại, chạy chậm lại
to slow up to a stop chạy chậm lại rồi đỗ hẳn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.