Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lousiness
lousiness
['lauzinis]
danh từ
tình trạng có rận; tình trạng có chấy
tính đê tiện, tính bần tiện


/'lauzinis/

danh từ
tình trạng có rận; tình trạng có chấy
tính đê tiện, tính bần tiện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lousiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.