Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispatch-station
dispatch-station
[dis'pæt∫'stei∫n]
danh từ
(ngành đường sắt) trạm gửi hàng hoá


/dis'pætʃ'steiʃn/

danh từ
(ngành đường sắt) trạm gửi (hàng hoá...)

Related search result for "dispatch-station"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.