Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brute
brute
[bru:t]
danh từ
súc vật, thú vật
kẻ cục súc, kẻ vũ phu
tính từ
(thuộc) súc vật
cục súc, vũ phu
brute strength
sức mạnh vũ phu
hung ác, tàn bạo
(thuộc) xác thịt, nhục dục


/bru:t/

danh từ
súc vật, thú vật
cục súc, kẻ vũ phu
thú tính (trong con người)

tính từ
(thuộc) súc vật
cục súc, vũ phu
brute strength sức mạnh vũ phu
hung ác, tàn bạo
(thuộc) xác thịt, nhục dục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.