Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fracas


noun
noisy quarrel (Freq. 2)
Syn:
affray, altercation
Hypernyms:
quarrel, wrangle, row, words, run-in, dustup
Hyponyms:
batrachomyomachia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fracas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.