Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pollack


/'pɔlək/ (pollock)

/'pɔlək/

danh từ

(động vật học) cá pôlăc (gần với cá moruy)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pollack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.