Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mandatory
mandatory
['mændətəri]
tính từ
có tính cách bắt buộc (chứ không phải nhiệm ý)


/'mændətəri/

tính từ
(thuộc) lệnh
(thuộc) sự uỷ nhiệm, (thuộc) sự uỷ thác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mandatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.