Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mandatary
mandatary
['mændətəri]
danh từ
người được uỷ nhiệm, người được uỷ thác
nước uỷ trị


/'mændətəri/

danh từ
người được uỷ nhiệm, người được uỷ thác
nước uỷ trị

Related search result for "mandatary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.