Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mandator
mandator
['mændeitə]
danh từ
người ra lệnh
người uỷ nhiệm, người uỷ thác


/'mændeitə/

danh từ
người ra lệnh
người uỷ nhiệm, người uỷ thác

Related search result for "mandator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.