Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idiotic
idiotic
[,idi'ɔtik]
Cách viết khác:
idiotical
[,idi'ɔtikəl]
tính từ
ngu si, ngu ngốc, khờ dại


/,idi'ɔtik/ (idiotical) /,idi'ɔtikəl/

tính từ
ngu si, ngu ngốc, khờ dại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idiotic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.