Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
esq
esq
Xem esquire


/is'kwaiə/

danh từ, (viết tắt) Esq
ông, ngài (viết đằng sau tên họ, trong cái địa chỉ đề trên thư)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "esq"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.