Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cross-pollination
cross-pollination
['krɔs,pɔli'nei∫n]
danh từ
(sinh vật học) sự giao phấn


/'krɔs,pɔli'neiʃn/

danh từ
(sinh vật học) sự giao phấn

Related search result for "cross-pollination"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.