Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cross reference



(Tech) tham khảo chéo; quan hệ tương hỗ

/'krɔs'refrəns/

danh từ
lời chỉ dẫn than khảo (một đoạn... trong cùng một cuốn sách)

Related search result for "cross reference"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.