Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
điển


[điển]
Classic reference.
Một câu lấy ở điển cũ
A sentence fro an old classic reference.
(thông tục) Like a swell you look!Classic reference
Một câu lấy ở điển cũ A sentence fro an old classic reference.
(thông tục) Like a swell you look!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.