Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caterer
caterer
['keitərə]
danh từ
người cung cấp lương thực, thực phẩm
chủ khách sạn, quản lý khách sạn


/'keitərə/

danh từ
người cung cấp lương thực, thực phẩm
chủ khách sạn, quản lý khách sạn

Related search result for "caterer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.