Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chatterer
chatterer
['t∫ætərə]
danh từ
người ba hoa; người hay nói huyên thuyên


/'tʃætərə/

danh từ
người ba hoa, người hay nói huyên thiên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chatterer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.