Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abed


/ə'bed/

phó từ

ở trên giường

    to lie abed nằm ở trên giường


Related search result for "abed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.