Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
creator
creator
[kri:'eitə]
danh từ
người sáng tạo, người tạo nên
the Creator
Tạo hoá


/kri:'eitə/

danh từ
người sáng tạo, người tạo nên !the Creator
tạo hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "creator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.