Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curator
curator
[kjuə'reitə]
danh từ
người phụ trách (nhà bảo tàng...)
(pháp lý) người quản lý, người trông nom (trẻ vị thành niên)
uỷ viên ban quản trị (trường đại học)


/kjuə'reitə/

danh từ
người phụ trách (nhà bảo tàng...)
(pháp lý) người quản lý, người trông nom (trẻ vị thành niên)
uỷ viên ban quản trị (trường đại học)

Related search result for "curator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.