Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
size

size
[saiz]
danh từ
quy mô; kích thước, độ lớn
to take the size of something
đo kích thước vật gì
size matters less than quality
to nhỏ không quan trọng bằng chất lượng
to be the size of an egg
lớn bằng quả trứng
what's your size?
anh cao bao nhiêu?
cỡ, khổ, số (quần áo, được sản xuất)
to be made in several sizes
được sản xuất theo nhiều cỡ
of a size
cùng một cỡ
to take size 40 in shoes
đi giày số 40
dụng cụ (để) đo ngọc
suất ăn, khẩu phần (ở đại học Căm-brít) (như) sizing
(sử học) chuẩn mực cân đo
that's about the size of it; that's about it
(thông tục) đầu đuôi câu chuyện đúng là như thế
ngoại động từ
sắp xếp theo cỡ
nội động từ
đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít)
to size somebody/something up
(thông tục) đánh giá; ước lượng
danh từ
hồ (để dán, để hồ vải...)
ngoại động từ
phết hồ; hồ (quần áo)cỡ, kích thước
s. of a region (thống kê) mức ý nghĩa
lot s. cỡ lô
mesh s. bước lưới; (máy tính) cỡ ô
sample s. cỡ mẫu

/saiz/

danh từ
kích thước, độ lớn
to take the size of something đo kích thước vật gì
size matters less than quality to nhỏ không quan trọng bằng chất lượng
to be the size of an egg lớn bằng quả trứng
what's your size? anh cao bao nhiêu?
cỡ, khổ, số
to be made in several sizes được sản xuất theo nhiều cỡ
of a size cùng một cỡ
to take size 40 in shoes đi giày số 40
dụng cụ (để) đo ngọc
suất ăn, khẩu phần (ở đại học Căm-brít) ((cũng) sizing)
(sử học) chuẩn mực cân đo !that's about the size of it
(thông tục) đầu đuôi câu chuyện đúng là như thế

ngoại động từ
sắp xếp theo cỡ to nhỏ

nội động từ
đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít) !to size up
ước lượng cỡ của
(thông tục) đánh giá

danh từ
hồ (để dán, để hồ vải...)

ngoại động từ
phết hồ; hồ (quần áo)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "size"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.