Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ecstasize


/'ekstəsaiz/ (ecstasize) /'ekstəsaiz/

ngoại động từ
làm mê li

nội động từ
mê li

Related search result for "ecstasize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.